Ndermarrja e Sherbimeve Publike ofron keto sherbime:

Ne qytet

1- Gjelberimin

2- Ndricimin

3- Sherbim te rrjetit hidraulik ne objektet shteterore

4- Mirembajtje te rrugeve rurale dhe trotuareve

5- Mbeshtetje te aktiviteteve dhe festave per realizimin e ndricimit dhe krijimin e ambjenteve te pershtatshme per ambjentet festive ne 33 fshatra dhe tre lagjet e qytetit.

6- Pastrim te kunetave nga mbetjet inerte

7- Pastrim dhe zhbllokim te KUZ-se

8- Mirembajtje te kopshteve dhe cerdhes ne qender te qytetit

9- Mirembajtje te shkollave te mesme dhe 9-vjecare

10- Mirembajtje te varrezave publike

11- Sherbim te rrjetit hidraulik ne objektet shteterore

 

 Ne 33 fshatra

1- Ndricim te fshatrave

2- Sherbim te rrjetit hidraulik ne objektet shteterore

3- Mirembajtje te rrugeve rurale

4- Sistemim te rrugeve te arave

5- Mirembajtje te shesheve ne Njesite Administrative

6- Mirembajtje te urave dhe objekteve prone e Bashkise ne Njesite Administrative

7- Furnizimi me lende djegese ( nafte dhe  dru zjarri) per shkollat dhe kopshtet ne territorin e Bashkise Ura Vajgurore

8-  Mirembajtje te kopshteve dhe shkollave

9- Mirembajtje te varrezave publike

 

Pershkrimi per cdo lloj sherbimi qe ofron Sektori i Sherbimit Publik:

1- Gjelberimi

Ne kete proces kryhen keto sherbime:

a- Punim te pemeve dekorative ,vaditje te tyre ,lyerje me gelqere krasitje sezonale,

b- Prashitje dhe vaditje te luleve ne lulishte

c- Korrja e barit dekorativ ne lulishtet ne qender te qytetit , ne ambjentet e mbrojtjes lumore ,fushes se sportit,shkollave ,kopshteve dhe ne Njesite Administrative

d- Mbjellje te fidaneve te reja ne lulishte

e- Pleherimin e fidaneve te rinj

 

2- Ndricimi

Ne kete proces kryhen keto sherbime:

a- Riparim te linjave te rrjetit te ndricimit rrugor ,te objekteve shteterore si:shkollat ,kopshtet ,godinat e Njesive Administrative ,godina e Bashkise, Qendra  kulturore si dhe objektet qe jane prone e Bashkise.

b- Ndertim te linjave te reja ne zona ku mugon ndricimi

 

3- Sherbim te rrjetit hidraulik ne objektet shteterore

Ne kete proces kryhen keto sherbime:

a- Riparim te rrjetit hidraulik te objekteve dhe vendosja e sahateve  si ne shkolla , ne kopshte, ne cerdhe ,ne lulishte,ne Njesite Administrative dhe ne varrezat publike.

 

4- Mirembajtje te rrugeve urbane dhe trotuareve

Ne kete proces kryhen keto sherbime:

a- Riparim te pjeseve te demtuara ,mbushje me cakull, stabilizant,dhe rere bituminoze

b- Zevendesim te pllakave te thyera , pastrim nga barerat e keqija dhe materialet inerte anes trotuarit.

 

5- Mbeshtetje te aktiviteteve dhe festave per realizimin e ndricimit dhe krijimin e ambjenteve te pershtatshme per ambjentet festive ne 33 fshatra     dhe tre lagjet e qytetit.

Ne kete proces kryhen keto sherbime:

a- Lidhja e energjise elektrike per ndricimin e podiumeve dhe ambjenteve festive te cilen e bejne funksional vendin e organizimit.

 

6- Pastrim te kunetave nga mbetjet inerte

Ne kete proces kryhen keto sherbime:

a- Pastrim te kunetave nga materialet inerte  ,nga  barerat e keqija dhe riparimi i tyre ne rast demtimi.

 

7- Pastrim dhe zhbllokim te KUZ-se

Ne kete proces kryhen keto sherbime:

a- Pastrim ,zhbllokim dhe mirembajtje te rrjetit te kanalizimeve te ujerave te zeza ne gjithe territorin e Bashkise.

b-  Prodhim te kapakeve te pusetave prej betoni per zevendesim te tyre.

c-  Ndertim dhe lidhje te rrjetit te kanalizimeve te ujerave te zeza ne zonen ku mungon ky rrjet.

 

8- Mirembajtje te kopshteve dhe cerdhes ne qender te qytetit

Ne kete proces kryhen keto sherbime:

a-  Riparim ne rrjetin hidraulik,ne rrjetin elektrik ,vendosje te bravave te reja dhe dorezave te demtuara.

b- Mirembajtje te ambjentieve te jashtme te kopshteve

 

9- Mirembajtje te shkollave te mesme dhe 9-vjecare

Ne kete proces kryhen keto sherbime:

a-  Riparim ne rrjetin hidraulik,ne rrjetin elektrik ,vendosje te bravave te reja dhe dorezave te demtuara.

b- Mirembajtje te ambjentieve te jashtme te shkollave si punim pemesh,pastrim te barerave te keqija,sistemim te oborreve .

c- Riparim te bankave dhe tavolinave

d-  Riparim te murit rrethues ,lyerje te klasave ,riparim te                                          suvatimeve,mirembajtje te dyshemeje,riparim te tjegullave te demtuara.

e- Riparim te tualeteve ,mirembajtje te KUZ-se

 

10- Mirembajtje te varrezave publike

Ne kete proces kryhen keto sherbime:

a- Korrje te barit ,pastrim nga mbetjet inerte dhe urbane,lyerje te pemeve me gelqere,prerje te pemeve qe perbejne rrezik..

 

11- Furnizimi me lende djegese ( nafte dhe  dru zjarri) per shkollat dhe kopshtet ne territorin e Bashkise Ura Vajgurore

Ne kete proces kryhen keto sherbime:

a-   Gjate sezonit te vjeshtes merren masa per te furnizuar me lende djegese kopshtet ,shkollat dhe cerdhen e qytetit.