Ndarja 1.Te dhenat e Kordinatorit per te Drejten e Informimit
 1. Emri dhe Mbiemri i Kordinatorit
 2. Adresa postare dhe elektronike
 3. Orari I Punes
 4. Detyrat dhe Kompetencat e Kordinatorit
Ndarja 2.Kerkesa per Informim dhe Ankesa.Standartet dhe procedura qe duhen ndjekur
 1. Adresa postare /elektronike per depozitimin e kerkesave per informim
 2. Procedura qe duhet ndjekur per te bere nje kerkese per informim
 3. Modeli Standart i KPI Kerkeses per informim
 4. Afatet e marrjes se nje pergjigje
 5. Procedura qe duhen ndjekur per te kryer nje ankese per mos dhenie informacioni
 6. Adresa postare/elektronike per dergimin e nje ankese per mos dhenie informacioni
Ndarja 3 Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve perfshin publikimin e:
 1. Te gjitha kerkesat per informim
 2. Informacionet edhena ne pergjigje te kerkesave per informim
 3. Perditesim i Regjistrit
Ndarja 4.Informacioni i dhene me pare.
 1. Informacioni qe eshte dhene
Ndarja5.Trajtimi i kerkesave per informacion perfshin berjen publike te:
 1. Procedurs se Rregjistrimit te Kerkeses ne regjistrin e Kerkesave dhe Pergjigjeve
 2. Afatet e trajtimit te kerkeses nga ana e Administrates se Bashkise
 3. Menyrat e dhenies se Informacionit
Ndarja 6.Kufizimi i se drejtes se informimit perfshin:
 1. Rastet e Kufizimit te se Drejtes per Informim
Ndarja 7.Tarifa per dhenien e informacionit(nese ka)
 1. Publikim i Tarifave
 2. Rregulla per menyren e kryerjes se pageses
 3. Subjekte qe perfitojne informacion falas
Ndarja 8.Informacionet dhe dokumentet qe kerkohen me shpesh
 1. Te gjitha informacionet dhe dokumentat qe jane me te kerkuara nga publiku ndermjet kerkeses per informim