Ndarja 1.Kalendari i Programit Buxhetor Afatmesem dhe Buxhetit Vjetor
Ndarja 2 .Paketa Fiskale (taksa dhe tarifa)
 1. Bazat e Taksave dhe Tarifave
 2. Niveli i Taksave dhe Tarifave
 3. Perjashtime dhe lehtesime te subjekteve te caktuara
 4. Afate te pagesave
 5. Gjoba dhe Kamatevonesa te Aplikueshme
Ndarja 3 . Plani strategjik i  Zhvillimit te Bashkise Dimal
 1. Politika per zhvillim te qendrueshem me nje afat kohor jo me pak se 5 vjet
 2. Synimet kryesore per cdo fushe pergjegjesie
 3. Veprime qe duhen ndermarre duke parashikuar kostot perkatese
 4. Burime te Financimit
Ndarja 4.Programi Buxhetor Afatmesem i Bashkise Dimal
 1. Dokumenti i pare i programit buxhetor
 2. Dokumenti I Rishikuar i Programit Buxhetor Afatmesem
 3. Dokumenti i Plote i Programit Buxhetor Afatmesem (Perfshire dokumentacionin shoqerues)dhe informacionin per dy vitet e fundit ,per vitin e fundit buxhetor dge 3 vitet vijues per cdo program (5 dokumente perkates)
Ndarja 5.Buxheti
 1. Buxheti Vjetor I Bashkise Dimal se bashku me dokumentacionin shoqerues te tij (12 dokumenta perkates)
 2. Treguesit Financiar
 3. Numri i punonjesve Buxhetor per cdo njesi shpenzuese
 4. Regjistri i parashikimeve te Prokurimeve Publike
Ndarja 6.Zbatimi i Buxhetit
 1. Raport mujor pas dates 30 prill te cdo viti buxhetor ne menyre te permbledhur mbi ecurine e realizimit te treguesve kryesore te te ardhurave dhe shpenzimeve (gjithsej 8 raporte )
Ndarja 7.Monitorimi dhe Mbikeqyrja e Buxhetit
 1. Raporte monitorimi te zbatimit vte buxhetit (jo me pak se tre ,kater raporte mujore)
 2. Raport Vjetor te Konsoliduar te Zbatimit te Buxhetit
 3. Raport i performances vjetore
 4. Pasqyrat financiare ,dokumentacione bazike dhe shoqeruese
 5. Informacion per Zbatimin dhe Monitorimin e Kontratave Publike (Pune publike ,mallra ,sherbime)
 6. Regjister i realizimeve te procedurave te prokurimit publik
Ndarja 8.Veshtiresite Financiare
 1. Plani per daljen nga situata e veshtire Financiare
Ndarja 9.Shitja ose dhenia me qira e pronave dhe aseteve
 1. Asete ose prona te ofruara per shitje ose dhenie me qera
 2. Kriteret qe duhen te plotesohen
Ndarja 10.Donacionet
 1. Emri i Donatorit
 2. Shuma e Donacionit
 3. Qellimit i Donacionit