KËRKESA-ANKES   NGA KOMUNITETI

Procedura që ndiqet për trajtim dhe zgjidhje kërkes – ankesave

  1. Paraqitja e ankesës nga ana e qytetarit
  2. Plotësimi me dokumentacion në lidhje me përfitimin e tokës bujqësore sipas ligjit nr 7501, datë 19.07.1991 ” Për Tokën” AMTP ( tapi)  dhe shirit azhornimi ( regjistrimi fillestar )
  3. Kontaktim dhe marrje informacioni nga njësia për ankesën e paraqitur pranë zyrës
  4. Verifikimi në vend nga grupi i punës për trajtimin e kërkesës dhe hartimi I process verbalit në prani të palëve.
  5. Zgjidhja e ankesës ose adresimi në institucione të tjera n.q.s nuk është kopetencë e bashkisë ose zyrave të tjera kur nuk kanë lidhje me drejtorinë e bujësisë.
  6. Relacion qytetarit për zgjidhjen e ankesës dhe Kryetarit të Bashkisë