Ndarja 1. Sherbimet
 1. Sherbime ne fushen e infrastruktures dhe sherbimeve publike
 2. Sherbimet ne fushen e Sherbimeve Sociale
 3. Sherbime ne fushen e sportit,kultures dhe argetimit
 4. Sherbime ne fushen e mbrojtjes se mjedisit
 5. Sherbime ne fushen e bujqesise ,zhvillimit rural ,pyjeve dhe kullotave publike ,natyres dhe biodiversitetit
 6. Sherbime ne fushen e zhvillimit ekonomiko vendor
 7. Sherbime ne fushen e sigurise publike
 8. Sherbime ne fushen e funksioneve dhe kompetencave te deleguara
 9. Sherbime ne fushen ediaspores dhe migracionit
Ndarja 2.Sherbimet Administrative
 1. Sherbime Administrative ne fushen e Infrastruktures dhe sherbimeve publike
 2. Sherbime Administrative ne fushen e sherbimeve sociale
 3. Sherbime Administrative ne fushen e sportit,kultures dhe argetimit
 4. Sherbime Administrative ne fushen e mbrojtjes se mjedisit
 5. Sherbime Administrative ne fushen e bujqesise ,zhvillimit rural ,pyjeve dhe kullotave publike,natyres dhe biodiversitetit
 6. Sherbime Administrative ne fushen e zhvillimit ekonomiko vendor
 7. Sherbime Administrative ne fushen e sigurise publike
 8. Sherbime Administrative ne fushen e funksioneve dhe kompetencave te deleguara
 9. Sherbime Administrative ne fushen e diaspores dhe migracionit
Ndarja 3.Kontratat Publike/Prokurimet
 1. Objekti i Kontrates Publike
 2. Numri i References se Procedures /Kontrates
 3. Llojit te Procedures
 4. Terma dhe Kushte Kontrate (Prokurime te medha)
 5. Kohezgjatje Kontrates (Prokurime te medha)
 6. Te dhena te autoritetit kontraktor
 7. Te dhena te kontraktorit /nenkontraktorit
 8. Tregues te matjes se permbushjes se kontrates
 9. Struktura publike pergjegjese per mbikeqyrjen dhe monitorimin e kontrates
 10. Procedura qe duhen ndjekur per te bere nje ankimim
 11. Raporte te kontrollit ,monitorimit dhe auditimit ne zbatimin e kontrates
Ndarja 4.E drejta e Ankeses dhe Verejtjes  ne lidhje me sherbimet
 1. Procedura per te bere nje ankese apo verejtje ne lidhje me sherbimet
 2. Adrese postare/elektronike per depozitimin e ankesave apo verejtjeve