REGJISTRI I MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT BASHKIAK

TAKIMET PUBLIKE NË LIDHJE ME MBLEDHJEN E KËSHILLIT