Transport i udhetareve me taksi 

Per tu pajisur me nje license per Sherbimin Taksi duhen kryer hapat e meposhtem :

Dokumentat e meposhtme duhen dorezuar prane Sektorit te Sherbimeve Publike :

 • Kerkese me shkrim e aplikantit;
 • Formulari I autodeklarimit;
 • Nje fotokopje e noterizuar e NIPT-it, dhe ekstraktit e leshuar prej QKR-se;
 • Nje vertetim prej Drejtorise se Tatim – Taksave prane Bashkise Ura Vajgurore,qe trgon se detyrimet e taksave per vitin e kaluar jane paguar;
 • Nje vertetim nga Drejtoria e Taksave ne Bashkine Ura Vajgurore per shlyerjen e detyrimeve te vitit ne vazhdim;
 • Certifikaten e Vleresimit Teknik te Automjetit (origjinalin ose nje fotokopje te noterizuar);
 • Nje fotokopje te noterizuar te certifikates Regjistrimit te Automjetit;
 • Nje fotokopje te noterizuar te Certifikates se Inspektimit te Automjetit;
 • Nje fotokopje te noterizuar te Deshmise se Taksistit e vlefshme per te pakten dhe nje vit nga data e aplikimit;
 • Nje fotokopje te noterizuar te Lejes se Drejtimit,vetem ato te aplikuesve te pajisur me klasin D do te pranohen;
 • Nje vertetim banimi;
 • Nje vertetim qe eshte kryer pagesa e Sigurimeve Shoqerore per vitin paraardhes;
 • Vertetim nga banka ( te kete te depozituar 60000 leke)
 • Vertetim nga prokuroria
 • Vertetim nga gjykata.
 • Deshmi penaliteti
 • Vertetim nga permbarimi.
 • Vertetim nga DRSHTRR Ura Vajgurore
 • Certifikate e Rregjistrimit ne Organin Tatimor
 • Karte identiteti ( fotokopje )
 • Kontrate me nje agjensi transporti.
 • Libreze per instrumentat mates ( fotokopje e noterizuar );
 • Licenca e vjeter origjinale ( ne rast rinovimi );

Kerkesat e mjetit

 • Te jete jo me i vjeter se 10 vjet;
 • Ngjyra e makines duhet te jete e bardhe;
 • Certifikata per kalibrimin dhe vulosjen e taksimetrit,e leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme Metrologjike;
 • Te kete vendosur 2(dy) Ngjitesa me Numrin e Taksise,tek ted y dyert e para,edhe tek dera e shoferit edhe tek dera e pasagjerit(jepen prej Drejtorise se Transportit dhe Licensave Profesionale);
 • Te kete vendosur nje vije me katrore te kuq,me dimensione 50*50mm,tek ted y dyert e para,edhe tek dera e shoferit edhe tek dera e pasagjerit;
 • Te kete vendosur mbi catine e makines nje tabele te ndricueshme me dimensione 15*35cm,me fjalen TAKSI te shkruar qarte mbi te;
 • Aplikanti duhet te kete reputacion te mire dhe ti kete paguar te gjitha taksat ndaj qeverisjes locale dhe qendrore.

Transporti i udhetareve me autobuse 

Ky lloj sherbimi ndahet ne tre kategori,te cilat vijojne me poshte si dhe dokumentat per secilen prej tyre :

1.Transporti ne linje te rregullt qytetese .

 • Nje kerkese me shkrim nga aplikanti;
 • Formulari I autodeklarimit;
 • Nje fotokopje e noterizuar e NIPT-it, dhe ekstraktit e leshuar prej QKR-se;
 • Nje vertetim prej Drejtorise se Tatim – Taksave prane Bashkise Ura Vajgurore,qe trgon se detyrimet e taksave per vitin e kaluar jane paguar;
 • Certifikaten e Vleresimit Teknik(original),per cdo autobus qe do te perdoret nga aplikanti;
 • Certifikaten e Regjistrimit dhe Lejen e Qarkullimit per cdo autobus qe do te perdoret nga aplikanti;
 • Kontratat e punes ndermjet apli Nje vertetim banimi;
 • Nje vertetim qe eshte kryer pagesa e Sigurimeve Shoqerore per vitin paraardhes;
 • Vertetim nga banka ( te kete te depozituar 60000 leke)
 • Vertetim nga prokuroria
 • Vertetim nga gjykata.
 • Deshmi penaliteti
 • Vertetim nga permbarimi.
 • Vertetim nga DRSHTRR Berat
 • kantit dhe shofereve,qe do te punesohen per te ofruar sherbimet;
 • Te jete pajisur me C.K.P;
 • Adresen e zyres se aplikantit;
 • Karte identiteti ( fotokopje )
 • Kontrate me nje agjensi transporti
 • Licenca e vjeter origjinale ( ne rast rinovimi );

2.Transporti ne linje te rregullt rrethqytetese :

 • Nje kerkese me shkrim nga aplikanti;
 • Formulari I autodeklarimit;
 • Nje fotokopje e noterizuar e NIPT-it, dhe ekstraktit e leshuar prej QKR-se;
 • Nje vertetim prej Drejtorise se Tatim – Taksave prane Bashkise Ura Vajgurore,qe trgon se detyrimet e taksave per vitin e kaluar jane paguar;
 • Certifikaten e Vleresimit Teknik(original),per cdo autobus qe do te perdoret nga aplikanti;
 • Certifikaten e Regjistrimit dhe Lejen e Qarkullimit per cdo autobus qe do te perdoret nga aplikanti;
 • Kontratat e punes ndermjet aplikantit dhe shofereve,qe do te punesohen per te ofruar sherbimet
 • Nje vertetim banimi;
 • Nje vertetim qe eshte kryer pagesa e Sigurimeve Shoqerore per vitin paraardhes;
 • Vertetim nga banka ( te kete te depozituar 60000 leke)
 • Vertetim nga prokuroria
 • Vertetim nga gjykata.
 • Deshmi penaliteti
 • Vertetim nga permbarimi.
 • Vertetim nga DRSHTRR Berat
 • kantit dhe shofereve,qe do te punesohen per te ofruar sherbimet;
 • Te jete pajisur me C.K.P;
 • Adresen e zyres se aplikantit;
 • Karte identiteti ( fotokopje )
 • Kontrate me nje agjensi transporti
 • Licenca e vjeter origjinale ( ne rast rinovimi );

 

Shërbimi i Transportit të Mallrave(Transport Mallrash Per Vete e Per te Trete)
Ky lloj sherbimi ndahet ne tre kategori,te cilat vijojne me poshte si dhe dokumentat per secilen prej tyre

I.Transporti per llogari te vet.

 1. Kërkesë me shkrim e aplikantit;
  2. Formulari I autodeklerimit;
  3 .Ekstrakti dhe certifikata e rregjistrimit ne QKR
  4.Një kopje e Lejes së Qarkullimit
  5.Një kopje e Çertifikatës së Kontrollit teknik.
  6.Siguracioni I mjetit ( fotokopje )
  7.Certifikaten e pronesise se mjetit ( fotokopje )
  8.Karta e identitetit ( fotokopje)
  9.Patenta ( fotokopje)
  10.Vertetim nga Drejtoria e Tatim Taksave per shlyerjen e detyrimeve vendore
  11.Ne rast se mjeti eshte me qera, te kete kontrate qeraje te noterizuar, me afat qeraje te barabarte me afatin e certificates se transportit .
  12.Dorezohet certifikata e vjeter.

II.Transport per te trete dhe me qira

Për të marrë një liçence për këtë shërbim, nevojiten

 1. Formulari I autodeklerimit;
  2. Ekstrakti dhe certifikata e rregjistrimit ne QKR
  3. Një kopje e Lejes së Qarkullimit
  4. Një kopje e Çertifikatës së Kontrollit teknik.
  5. Siguracioni I mjetit ( fotokopje )
  6. Certifikaten e pronesise se mjetit ( fotokopje )
  7. Karta e identitetit ( fotokopje)
  8. Patenta ( fotokopje)
  9. Vertetim nga Drejtoria e Tatim Taksave per shlyerjen e detyrimeve vendore
  10. Ne rast se mjeti eshte me qera, te kete kontrate qeraje te noterizuar, me afat qeraje te barabarte me afatin e licences se transportit.
  11. Dorezohet certifikata e vjeter.
  12. Vertetim nga prokuroria.
  13. Vertetim nga gjykata
  14. Deshmia e penalitetit.
  15. Vertetim nga permbarimi
  16. Vertetim nga banka ( te kete te depozituar 60000 leke per mjetin e pare dhe 30000 leke per mjetet e tjera)
  17. Te jete pajisur me C.K.P;
  18. Kontrate me nje agjensi transporti
  19. Licenca e vjeter origjinale ( ne rast rinovimi );