Kodi Rrugor i Republikes se Shqiperise( ligj nr.8378 date 22.07.1998) i azhornuar deri ne 2012


Kriteret per licence 8+1


Ligji 8308 me ndryshime 2009


Udhezim 15 datë 24/07/2007 i Azhornuar


Udhezim nr.5627, datë 18.11.2016 “Për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe dokumentacionit për lëshimin e licensave dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë”


Udhezim nr.5628, datë 18.11.2016 “Për miratimin e rrjetit të linjave ndërqytetese”


VKM nr. 153, datë 7.4.2000  Për miratimin e rregullores së zbatimit të kodit rrugor të Republikës së Shqipërisë