Në bazë të VKM Nr.834 , datë 04.11.2015 “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit”, Inspektoriati i Mbrojtjes së Terrritorit i njësisë Vendore , në bazë të planit të punës verifikon:

 

 1. A) Vendosjen e tabeles se objektit me leje ndertimi, me te dhenat perkatese.
 • Emertimi i plote i struktures dhe/ose zhvillimit qe realizohet,
 • Lej a e ndertimit/e zhvillimit,
 • Kodi i nennjesise strukturore, sipas Instrumentit te Pergjithshem Vendor, ne te cilin ndodhet zhvillimi,
 • Te dhenat teknike per projektin, shocieruar me planimetrine e vendosjes se struktures ne parcele dhe pamjen 3D te struktures,
 • Siperfaqja e ndertimit,
 • Intensiteti i ndertimit,
 • Siperfaqja e parceles ose parcelave qe preken nga zhvillimi,
 • Numri i strukturave qe krijohen nese jane me shume se nje,
 • Siperfaqja rrugore qe ndertohet,
 • Numri i njesive te banimit nese krijohen te tilla dhe siperfaqja e pergjithshme e banimit,
 • Numri i hapesirave te tjera nese ka nje tjeter funksionon dhe siperfaqja e pergjithshme per to,
 • Te dhena te tjera, qe vleresohen te nevojshme per te kuptuar projektin,
 • Emri i personit fizik ose juridik projektus, duke permendur edhe arkitektin edhe konstruktorin, emrin e inxhinierit mbikeqyres, pergjegjesin e zbatimit te punimeve, se bashku me numrat perkates te licencave,
 • Një numer telefoni per kontaktim sipas nevojes,
 • Afati i punimeve, data e fillimit dhe e mbarimit te punimeve ne objekt.

 

 1. B) Dosjen e dokumentacionin teknik e ligjor, qe ndodhet ne objekt, si:
 • Leja e zhvillimit / ndertimit, se bashku me vendimet e miratuara nga autoriteti perkates i planifikimit te territorit,
 • Projekti teknik i zbatimit te objektit, i konfirmuar nga autoriteti perkates i planifikimit te territorit,
 • Studimi gjeologjik dhe ai sizmik,
 • Leja mjedisore, e miratuar nga autoriteti perkates,
 • Miratimi i ndryshimeve ne projekt, ne rastet kur ka te tilla,
 • Licencimi i pjesemarresve ne ndertim ( licenca e shoqdrisE, drejtuesit teknik, mbikeqyresit, inxhinierit te zbatimit te punimeve, si dhe inxhiniereve te tjere pjesemarres ne punime ),
 • Aktpiketimi i struktures,
 • Aktkontrolli i kuotes 0.00 ne perfundim te kEsaj faze,
 • Verifikimi i to gjitha punimeve te kryera deri ne diten e kontrollit, ne pErputhje me projektin e miratuar,
 • Dokumentacioni i ndertimit ne raport me ligjin e trashegimise kulturore, arkeologjike, turistike, si dhe me ligjet e tjera, kur objekti ndertohet ne keto zona, si dhe percaktimi i detyrimeve te objektit, nese ka nje natyre te tille,
 • Mbajtja e librit te masave te objektit,
 • Verifikimi i procesverbaleve te punimeve te maskuara,
 • certifikata e cilesise se materialeve te perdorura / raportanaliza, si hekuri, betoni,
 • Akti i kolaudimit te perfundimit te punimeve, perfshire dhe fazen e perfundimit te punimeve te karabinase,
 • Masat e sigurimit teknik te punimeve te ndertimit dhe pajisja me mjete per mbrojtjen e jetes se punetoreve,
 • Zbatimi i planit te organizimit te punimeve ne objekt,
 • Masat teknike te ruajtjes se objekteve perreth,
 • Aktet e inspektimit, te kryera gjate zbatimit te objektit nga autoritetet inspektuese te percaktuara ne ligjin nr. 9780, date16.7.2007, ” Per inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndertimet e kunderligjshme “, te ndryshuar.