BAZA LIGJORE KU BAZHOHET PUNA E DREJTORISË SË BUJËSISË

 • Ligji nr.7501, datë 19.07.1991 “Për Tokën”
 • Ligji nr.9244, date 17.6.2004 “Për Mbrojtjen Tokës Bujqësore”
 • Ligji nr.9948,datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën.
 • Ligji nr.58/2012 ‘Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9948, datë 7.7.2008
 • Ligji nr.176/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr.9948, datë 7.7.2008
 • Ligji nr.171/2014 “Për përfundimin e proçedurave ligjore të kalimit të tokave bujqësore të i ish ndërrmarjeve bujqësore në pronësi të përfituesëve.
 • Ligji nr.172/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9948,datë 7.7.2008 “Për shqyrtimin e Vlefshmërisë Ligjore të Krijimit të Titujve të Pronësisë mbi tokën bujqësore “të ndryshuar.
 • VKM nr.337,datë 22.4.2015 “Për përcaktimin e proçedurave të kryerjes së proçesit të kalimit të tokave bujqësore të ish ndërrmarjeve bujqësore në pronësi të përfituesëve.
 • VKM nr.253,datë 6.3.2013 “Për përcaktimin e proçedurave të plotësimit të akteve të marrjes së tokës bujqësore në pronësi për familjet bujqësore në fshatrat e ish kooperativave bujqësore”.
 • VKM nr.338,datë 22.04.2015 “për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.253 datë 6.3.2013 “Për përcaktimin e proçedurave të plotësimit të akteve të marrjes së tokës bujqësore në pronësi për familjet bujqësore në fshatrat e ish – kooperativave bujqësore”.
 • Vendimi nr.121,datë 17.2.2011 “Për Mënyrat e Ushtrimit të Funksioneve nga Drejtoritë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Qarqe dhe Zyrat e Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Komuna dhe ose
 • Ligji nr.8752,datë 26.3.2001 “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës.
 • Ligji nr.10257 datë 25.03.2010 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8752,datë 26.3.2001 “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës.
 • Udhëzimi i KM nr.2,datë 13.1.2010 për mënyrën e verifikimit apo shqyrtimit të vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, nga komisionet vendore të verifikimit të titujve të pronësisë, kur këtë e kërkojnë individë a institucione.
 • Vendimi nr.222 datë 6.3.2013 ‘Për përcaktimin e proçedurave të kryerjes së proçesit të kalimit të tokës bujqësore të ish- ndërrmarjeve bujqësore në pronësi të përfituesëve.
 • Udhëzimi nr.1 datë 18.7.2012 “Për Proçedurat e Dhënies me Qira të Tokave Bujqësore të Pandara.
 • Udhëzim nr. 3, datë 27.11.2013 “Për pezullimin e përkohshëm të udhëzimit nr. 1, datë 18.7.2012, të këshillit të ministrave “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të pandara”
 • Udhëzimi nr.2 datë 20.4.2016 ‘për shfuqizimin e udhëzimit nr.3. datë 27.11.2013 “Për pezullimin e përkohshëm të udhëzimit nr. 1, datë 18.7.2012, të këshillit të ministrave “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të pandara”
 • Vendimi nr.994,datë 9.12.2015 “Për Proçedurën e Regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi”.