Sektori i Ndihmës Ekonomike
Ligji 9355, datë 10 .03 .2005 “Për ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore,,neni 5, i ndryshuar me ligjin nr .10399 datë 17 .03. 2011, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr 9355 datë 10 . 03 . 2005”.
Vendimi Nr. 787 dt 14 . 12 .2005 Për përcaktimin e kritereve , të procedurave dhe masës së ndihmës ekonomike ,, i ndryshuar me VKM, nr. 1053 ,datë 23 . 04 . 2008 “ Për disa ndryshime në VKM nr.787,datë 14 .12. 2005, “Për përcaktimin e kritereve , të procedurave dhe masës së ndihmës ekonomike” , i ndryshuar me VKM 96, datë 07 .02 2012 “ Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 787 datë 14 . 12 . 2005, pikën 1 shkronja “c”., “dh” pika 18 \2 ,18 \3 , 18\4, 18\5, 19”
Përfituesit e Ndihmës ekonomike dhe të Shërbimeve Sociale
– Familje në nevojë
– Jetimët që nuk janë në institucione
– Prindërit me më shumë se dy fëmijë të lindur njëherësh
– Viktimat e trafikimit pas daljes nga institucioni deri në castin e punësimit
– Viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare
Dokumentat që duhen për përfituesit e Ndihmës Ekonomike:
– Deklarata për gjendjen ekonomiko-sociale
– Deklarata e paraqitjes çdo muaj pranë zyrës së NE
– Çertifikata familjare
– Vërtetim i papunësisë
– Vërtetim shkolle për nxënësit dhe studentët
– Vërtetim nga drejtoria e Bujqësisë etj.
RISI
Ndryshimi i Skemës së Ndihmës Ekonomike dhe PAK, (Dixhitalizimi i tyre)

Në bazë të VKM nr. 955, datë 7.12. 2016 , aplikimi për tu futur në Skemën e Ndihmës Ekonomike bëhet në mënyrë elektronike.
Administratori Shoqëror, në prani të kryefamiljarit, së bashku me bashkëshorten, kur ka një të tillë , kur aplikon për ndihmë ekonomike , hedh në Regjistrin Elektronik Kombëtar, brenda 10 ditëve të para të muajit të dhënat.
VKM nr . 618 dt 07 . 09 . 2006 “ Për përcaktimin e kriteteve , të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës së PAK”, VKM nr . 565, datë 9 . 8 . 2006 ‘ “Per mbrojtjen e shtresave në nevojë , nga rritja e çmimit të energjisë elektrike” VKM nr .8, datë 14. 01. 2015 “Për mbrojtjen e shtresave në nevoje për fakt të heqjes së fashës së konsumit të energjisë elektrike”,
Ligji nr .8153, datë 31 . 10 . 1996 “Për Statusin e Jetimit’’neni 1 si dhe Ligjit Nr 139 \ 2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore, neni 9 pika 1/1a dhe 1/1b neni 54 pika k

DETYRAT E PERGJEGJESIT TE SEKTORIT TE NDIHMES EKONOMIKE

-Percakton detyrat ne sektorin e vete dhe vezhgon zbatimin etyre
– Mbledh te gjitha projekt – vendimet nga njesite dhe harton vetem nje nje projekt – vendim dhe e paraqet ne Keshillin e Bashkise
– Sqaron pretenduesin per Ligjin te drejtat dhe detyrimet e tyre
-Kontrollon dhe verifikon dokumentacionin ligjor per familjet qe hyjne ne skemen e ndihmen ekonomike, paaftesise dhe invalidet e punes
– Kontrollon gjendjen sociale – ekonomike te familjeve pretenduese ne skemen e ndihmes ekonomike
-Pergatit evidencat dhe statistikat permbledhese sipase udhezimeve te Ministrise Mirqenies Sociale
– Verifikon dhe angazhohet ne zgjidhjen e ankesave te qytetareve
-Pergatit te dhenat per familjet ne nevojë
– I ofron qytetareve konsulence per legjistactacionin dhe procedurat qe duhet te ndjekin per zgjidhjen e problemeve te tyre
– Harton te dhena ne baze te kerkeses se drejtorise per te realizuar projekte ose studime
Perpunon informacionin e grumbulluar nga specialistet e ndihmes ekonomike
– Pergatit formularet e derguar nga Ministria e MSRS per Ndihmen Ekonomike dhe PAK
-Pergatit evidencat dhe te dhenat statisikore per Ministrine e MSRS.
– Pergatit evidencat dhe te dhenat statisikore per Ministrine e MSRS.
-Bashkepunon per hartimin e planeve lokale e rajonale ne mbeshtetje te personave ne nevoje

Detyrat e Specistit te ndihmes ekonomike

-Mirpret kerkesat e qytetareve te cilet pretendojne ndihme ekonomike
-Pergatit dosjet per cdo familje qe do te hyje ne skemen e ndihmes ekonomike , te personave qe do te dalin ne KEMP dhe te invalideve te pune
– llogarite ndihmen ekonomike sipas struktures se familjes ne baze te VKM 787
– Pergatite Projekt – vendimet mujor per personat qe hyjne ne skemen e ndihmes ekonomike Paaftesise dhe invalideve te punes
– Specialisti harton Rregjistrin per ndihmen ekonomike ku hidhen hidhen te gjitha te dhenat analitike per cdo perfitues te ndihmes ekonomike si dhe perfitues te PAK
-Pergatit listpagesen e familjeve ne ndihme ekonomike, PAK dhe invalideve te punes.
-Pergatit evidencat dhe te dhenat statisikore per ndihmen ekonomike dhe PAK .
-Mbledh dokumentacionin ligjor per personat qe kerkojne te sistemohen ne institucione rezidenciale te perkujdesit shoqeror
-Jep pergjigje ligjore dhe teknike per problemet qe ka brenda sektorit