APLIKIMET  PËR REGJISTRIMIN E  AMTP-ve

Kemi ndjekur  procesin e regjistrimit të pasurisë bujqësore për fermerët me AMTP të parregullta e të parregullta  në zbatim të Vendimit  nr 994, datë 09.12.2015 të Këshillit të Ministrave  “ Për procedurën e  regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës  në Pronësi “.

Gjatë muajit maj janë realizuar 36 konfirmime amtp dhe 10 rikonfirmime amtp

Aplikimet për rregjistrim deri më 31.05.2016 paraqiten  si më poshtë:

Njësia
administrative

Aplikime

Konfirmuar  e nisur ZRPP Berat

Rikonfirmuar

Pajisur
me çertifikatë

Ura Vajgurore

232

86

18

?

Poshnje

240

109

22

 

Kutalli

500

201

53

 

Cukalat

89

34

8

 

Bashkia

1061

430

101

 

Në lidhje me kolonën e fundit nuk kemi të dhëna pasi zrpp nuk na mundëson një informacion të tillë