Furnizimi me lende djegese (nafte dhe  dru zjarri) per shkollat dhe kopshtet ne territorin e Bashkise Ura Vajgurore