Ujësjellës  Sh. A është Shoqëri Aksionere dhe ushtron veprimtarinë e saj në zonën e juridiksionit të Bashkisë Urë Vajgurore me emërtimin Ujësjellës  Sh.A Urë Vajgurore.

Aktiviteti është prodhim dhe shitje ujë me pakicë dhe me shumicë.

Respektivisht për konsumatorët familjar ,për institucionet buxhetor dhe për subjektet privat.

Ushtron veprimtarinë në bazë të ligjit për tregtarët dhe shoqëritë tregtare .

 

Organet drejtuese të shoqërise janë:

1-Asambleja e Përgjithshme që përfaqësohet nga Kryetari i Asamblesë / Kryetari I Bashkisë Urë Vajgurore Znj.Juliana Memaj.

2-Këshilli i administrimit  që përbëhet nga 3 antarë me kryetar z. Petro Kristuli.

3-Administrator i Shoqërisë  Petref Sula

Këshilli i Administrimit e ushtron funksionin e tij dhe mbikqyr të gjithë veprimtarinë  e  shoqërise.

Cmimet e shitjes dhe tarifat vendosen nga E.RR.U

Zonat që operojmë

Të dhëna mbi stacionet e pompave, burimeve dhe depove të ujit