Baza ligjore
-Ligji 8652 datë 31/07/2000″Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”
-Ligji nr 10296 datë 08/07/2010″Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”
-Udhëzimin e Ministrit te Financave nr 30 datë 27/12/2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit Publik”.
-Ligji nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”
-Ligji nr.57 datë 02.06.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9936 datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”

Udhëzim i posacëm nr.34, datë28/12/2015, “Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2016”
Udhëzim plotësues nr.2, datë 19.01.2015 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2015”
Udhëzim plotësues nr.3, datë 17.01.2014, “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2014”
Udhëzim plotësues nr.1/1, datë 19.2.2013, “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2013”
Udhëzim plotësues nr 2/1, datë 15.02.2012, “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2012”