Fletorja Zyrtare 27-2003.1


Fletorja Zyrtare 27-2003


LIGJI Nr. 8224 datë 15.5.1997 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E POLICISË TË BASHKISË DHE TË KOMUNËS