TË DHËNA MBI STACIONET E POMPAVE ,BURIMEVE DHE DEPOVE TË UJIT

Ujësjellës Urë Vajgurore ka gjashtë burime

  1. Urë Vajgurore  
  2. Poshnje  
  3. Banaj     
  4. Gajdë   
  5. Ciflik
  6. Arrëz

Kaptazhi Urë Vajgurore                                                    

Kuota e burimit 28 m mbi nivel deti

Kapaciteti 150l/sek-350  l/ sek

Viti i ndërtimit 1964-1967

Studim hidrologjik  mungon

Të dhënat e pusit                                                                  

Thellësia h=6-7 m

Diametri d=3.5 m

Pus cpim në punë 1


Kaptazhi Poshnje

Kuota e burimit 28 m mbi nivel

Kapaciteti 100 l/sek-400 l/sek

Viti i ndrtimit 1972

Studim hidrologjik mungon

Të dhënat e pusit

Thellësia h=7 m

Diametri  d=2.2 m

Stacioni Pompave Urë  Vajgurore

1.Lloji i materialit    celik

2.Diametri i tubacionit  Ø325*7mm

3.Gjatësia l=40-50m

4.Viti i ndërtimit 1967

Gjendje 2 (dy) pompa italiane me motor Asincrono , në gjëndje punë 1(një),reservë 1(një)

Të dhënat e pompave

Në gjëndje pune                       rezervë

Q=360 m3/h                             Q=396 m3/h

H=120m                                      H=110m

1480 rrot/min                         1480 rrot/min

Fuqia200 kw                            fuqia 180kw


Stacioni i pompave Poshnje

Nga ky stacion furnizimi me ujë bëhet  ndarë në tre godina të ndryshme të cilat marrin  ujë nga i njëjti pus­-cpim ose burimi nr.2

Kaptazhi është në stacionin e Pompave.

Kapaciteti i Pompës  8-10 l/sek

Furnizon me ujë dy depo

1.Lloji dhe materiali i ndërtimit të depos =beton

2..Kapaciteti i depos100 m3

3.Kapaciteti i depos 20 m3

Ujësjellsi i fshatit Poshnje – Polizhan është ujësjellës me tubacion plastik një pjesë 700 ml ,pjesa tjetër është PE Ø90 mm .

Rrjeti shpërndarës është me dimesion Ø75 mm, Ø63 mm, Ø50 mm.

Godina e Stacionit Poshnje

Ujësjellës Poshnje  Fshat


FSHATI POLIZHAN

Furnizohet me ujë nga depo 100  m3 ne Poshnje , edhe rrjeti shpërndarës është plastic Ø75mm.

Linja pus cpim-godina nr.1 

1.Lloji i materialit    celik

2.Diametri i tubacionit  Ø325*7mm

3.Gjatësia l=16.3-17m

4.Viti i ndërtimit 1972

5.Gjëndje pune  2 (dy) pompa, në gjëndje pune 1(një),rezervë 1(një)

Në gjëndje pune

Q=94.1 m3/h

H=44.2m

2940 rrot/min

Fuqia22 kw

 

Linja pus cpim-godina nr.2                              

1.Lloji i materialit    gize

2.Diametri i tubacionit  Ø210 mm

3.Gjatësia l=10m

4.Viti i ndërtimit 1997

5.Gjendje pune  1 pompë

Në gjendje pune                      

Q=15-30 l/sek

H=86m

1470 rrot/min

Fuqia 45  kw

 

Linja pus cpim-godina nr.3

1.Lloji i materialit    celik

2.Diametri i tubacionit  Ø220 mm

3.Gjatësia l=12m

4.Viti i ndërtimit 2000-2001

5.Gjendje pune  1 pompë, reservë nuk ka

Në gjendje pune

Q=8-10  l/sek

H=178 m

2950-3450  rrot/min

Fuqia 37-42.5   kw

 

Kaptazh Poshnje –Depo Vokopol

1.Lloji i materialit celik

2.Diametri i tubacionit 325*7mm

3.Gjatësia 720 ml

4.Viti i shftrytëzimit 1995

Stacioni Poshnje

Me përjashtim të godinës nr.3 e cila furnizon depon Vokopol me linjë trasmetimi

1.Lloji i materialit celik

2.Diametri d=125mm

3.Gjatësia l=780 m

Furnizimi i popullatës bëhet direkt me pompë nga stacioni.

 

Stacioni Poshnje

Rrjeti kryesor          Ø219 mm, Ø75mm, Ø50mm

1.Lloji i materialit     celik

2.Diametri   d=219mm,d=75mm,d=50 mm

3.Gjatësia      l=2300m    l=90m       l=450 m

4.Viti I ndërtimit 2009      2000-2001  2000-2001

Rrjeti shpërndarës në godinën nr.1 xigato 1 ½ ‘’  ,2 ½’’* 4.5mm , gjatësia 2306m

 

Depo

Depo Vokopol e cila furnizohet nga godina nr.3 Stacioni Poshnje

1.Lloji dhe materiali i ndërtimit të depos =beton

2.Kuota mbi nivelin e detit  195.5 m

3.Kapaciteti i depos 200 m3

4.Viti i ndërtimit 2000-2001

Prej kësaj depo po me ngritje mekanike furnizohet 1.Depo Skrevan

1.Lloji dhe materiali i ndërtimit të depos =beton

2.Kuota mbi nivelin e detit  425m

3.Kapaciteti i depos 100 m3

4.Viti i ndërtimit 2001

Linja e trasmetimit depo Vokopol— depo Skrevan

Celik,d=150mm,l=2350m

Depo Konezbaltë me rënie të lirë

1.Lloji dhe materiali i ndërtimit të depos =beton

2.Kuota mbi nivelin e detit  104m

3.Kapaciteti i depos 100 m3

4.Viti i ndërtimit 2004-2005

Linja e trasmetimit Depo Vokopol—Depo Konezbaltë d=133*4mm,gjatësia 1390m dhe tubacioni është plastik Ø108mm,atm10

Gjatësia 3540m.

Rrjeti shpërndarës plastik Ø50, Ø40mm ,6 atm gjithsej 410m, viti i  ndërtimit 2005

Karakteristikat e pompës depo Vokopol

1.Në gjëndje një pompë, pompë  rezervë nuk ka

2.Q=14.4m3/h

3.H=250m

4.2940 rrot/min


UJËSJELLËSI FSHATRAVE DRENOVICË,SAMATICË,GORICAN,RËRËZ,KUTALLI ,MALAS BREG

Stacioni i  pompave Banaj

Pompa zhytëse është në gjëndje pune.

a.Kapaciteti 25 l/sek

b.Lartësia e hedhjes 150 m

e.Motorri me fuqi 75 kw

Pusi :

Thellësia h=80 m

Diametri  d=5m

Pompa është e vendosur 36m

Pusi Banaj

Linja e trasmetimit stacion  Banaj

Linja e trasmetimit stacion  Banaj –depo Malas celik 2.8 km.

 Fuznizohet me ujë depo Malas me kapacitet 500 m3

Gjatësi lineare 2700 -2800 m


Depo Malas

Depo e ujit Malas

1.Lloji dhe materiali i ndërtimit të depos =beton

3.Kapaciteti i depos 500  m3

4.Viti i ndërtimit 2009

5.Kuota nga niveli i detit H=157.5 mDepo Gorican Clirim 

1.Lloji dhe materiali i ndërtimit të depos =beton

2.Kapaciteti i depos 100  m3

3.Kuota nga niveli i detit 113.2 m

Depo Gorican Qënder

1.Lloji dhe materiali i ndërtimit të depos =beton

2.Kapaciteti i depos 50  m3

3.Kuota nga niveli i detit 94.2 m

Depo Malas Breg

1.Lloji dhe materiali i ndërtimit të depos =beton

2.Kapaciteti i depos 30  m3

3.Kuota nga niveli i detit 157.5 m

Depo Rërëz

1.Lloji dhe materiali i ndërtimit të depos =beton

2.Kapaciteti i depos 50  m3

3.Kuota nga niveli i detit 96.2m

Depo Drenovicë

1.Lloji dhe materiali i ndërtimit të depos =beton

2.Kapaciteti i depove 40 m3, 40 m3, 20m3

3.Kuota nga niveli i detit 102.8 m

Depo Samaticë

 1.Lloji dhe materiali i ndërtimit të depos =beton

2.Kapaciteti i depos 100  m3

3.Kuota nga niveli i detit 113.2 m


Në bazë të projekteve të marrë në dorzim nga Komuna Kutalli , sipas Projekt –Zbatimi të fshatrave Drenovicë,Samaticë,Gorican Qënder,Gorican Clirim, Rërëz,Kutalli, Malas Breg.


  Të dhëna mbi rrjetin Shpërndarës

Linja transmetuese stacion pompimi Malas-Breg  – depo 30m3 Malas-Breg

Linja transmetuese nga stacioni i pompimit deri në depon 30 m3 është  prej polietileni PEHD me diametër 90 mm me gjatësi 1064 ml.

 

Linja transmetuese depo 500 m3, dy depot 100 m3 Samaticë dhe Gorican – Clirim

Linja transmetuese është tubacion DN 250PE me gjatësi 2180 ml.

 

Linja transmetuese depo 500 m3, depo 30 m3 Malas – Breg

Linja transmetuese është tubacion DN 90PE me gjatësi 1750 ml.

 

Linja transmetuese depo 500 m3, dy depo 50 m3 dhe 20 m3 Gorican – Qënder

Linja transmetuese eshte tubacion DN 90PE me gjatësi 1560 ml.

 

Linja transmetuese nga dy depot 100 m3 Samaticë dhe Gorican – Qënder tek tre depot 50, 50, 30 m3 Drenovicë

Linja transmetuese është tubacion DN 225PE me gjatësi 2050 ml.

 

Linja transmetuese nga tre depot 50, 50, 30 m3 Drenovicë në depon 50m3 Kutalli

Linja transmetuese është tubacion DN 125PE me gjatësi 650 ml.

 

Linja transmetuese nga tre depot 50, 50, 30 m3 Drenovicë në depon 50m3 Rërëz Kumarak

Linja transmetuese është tubacion DN 90PE me gjatësi 1590 ml.

 

Linja transmetuese nga depo 50m3 Kutalli në depon tjetër 50 m3 po të Kutallisë

Linja transmetuese është tubacion DN 90PE me gjatësi 1250 ml.

 

  1. Linja Kryesore e Shpërndarjes:

Linja kryesore shpërndarëse nga depo 30 m3 në  Malas – Breg

Linja shpërndarëse është tubacion DN 90PE me gjatësi 170 ml.

Linja shpërndarëse është tubacion DN 75PE me gjatësi 115 ml.

Linja shpërndarëse është tubacion DN 63PE me gjatësi 165 ml.

 

Linja kryesore shpërndarëse nga depo 50 m3 dhe 20 m3 ne Gorican – Qënder

Linja shpërndarëse është tubacion DN 90PE me gjatësi 255 ml.

Linja shpërndarëse ështe tubacion DN 75PE me gjatësi 260 ml.

Linja shpërndarëse është tubacion DN 75PE me gjatësi 160 ml.

Linja shpërndarëse është tubacion DN 50PE me gjatësi 110 ml.

 

Linja kryesore shpërndarëse nga depo 100 m3 në Gorican – Clirim

Linja shpërndarëse është tubacion DN 110PE me gjatësi 590 ml.

Linja shpërndarëse është tubacion DN 75PE me gjatësi 375 ml.

Linja shpërndarëse është tubacion DN 75PE me gjatësi 260 ml.

Linja shpërndarëse është tubacion DN 75PE me gjatësi 110 ml.

 

Linja kryesore shpërndarëse nga depo 100 m3 në Samaticë

Linja shpërndarëse është tubacion DN 140PE me gjatësi 2630 ml.

Linja shpërndarëse është tubacion DN 125PE me gjatësi 330 ml.

Linja shpërndarëse është tubacion DN 110PE me gjatësi 578 ml.

   

Linja kryesore shpërndarëse nga depo 50 m3 në Drenovica

Linja shpërndarëse është tubacion DN 160PE me gjatësi 765 ml.

Linja shpërndarëse është tubacion DN 140PE me gjatësi 135 ml.

Linja shpërndarëse është tubacion DN 110PE me gjatësi 265 ml.

Linja shpërndarëse është tubacion DN 90PE me gjatësi 240 ml.

 

Linja kryesore shpërndarëse nga depo 50 m3 në Rërëz – Kumarak

Linja shpërndarëse është tubacion DN 90PE me gjatësi 865 ml.

Linja shpërndarëse është tubacion DN 75PE me gjatësi 205 ml.

Linja shpërndarëse është tubacion DN 75PE me gjatësi 135 ml.

Linja shpërndarëse është tubacion DN 50PE me gjatësi 260 ml.


Ujesjellesi Hinge, Agim ,Kuc

Ky ujësjellës furnizohet me ujë nga Stacioni I Pompave Gajdë

Fshati Agim furnizohet me ujë nga sistemi i përbashkët i furnizimit me ujë për tre fshatra: Agim, Kuc dhe Hingë. Si burim furnizimi me ujë shërbejnë puscpimet dhe stacioni përkatës i pompimit i vendosur në fshatin Gajdë.

Ekzistojnë 2 puscpime nga te cilat njëri është në punë dhe tjetri është rezervë. Puset janë të thellë rreth H = 80 m, ndërsa thellësia e zhytjes së pompës zhytëse është rreth Hzhytjes = 25 m. Karakteristikat e pompës zhytëse janë:

Q = 38 – 40 l/sek

H  = 40 m

Pompa zhytëse në pusin rezervë aktualisht është e dëmtuar dhe jashtë pune.

Nga puscpimi nëpërmjet pompës zhytëse uji dërgohet në një depo uji prej beton/armeje sipërfaqësore me vëllim 90 m3.

 

Rrjeti i Ujësjellësit:

  1. Linja Kryesore e Furnizimit:

Nga stacioni i pompimit Gajdë nëpërmjet një tubacioni celiku dhe më pas tubacion polietileni furnizohet depo 100 m3, nga e cila furnizohen rrjetet shpërndarës të fshatrave Agim dhe Kuc. Linja dërguese ka këto karakteristika:

Tubacion celiku D=273 x 8 mm, L = 1000 m, është ndërtuar në vitin 1988 dhe është në gjendje të amortizuar

Tubacion PEHD DN 140 mm, L 456 m është ndërtuar në vitin 2011 dhe është në gjendje të mirë pune.

  1. Linja Kryesore e Shpërndarjes:

Nuk ka infromacion

Është pus Cpim thellësia e pusit h=50 m
Pamje nga rrethimi dhe godina e stacionit të pompimit Gajdë

 

Pompa zhytëse  e vendosur në h=24m

Prurja 45 -90 l/sek

Fuqia e motorit  200 kë

Numri i rrotullimeve 1480 rrot/min

Prurja 280 m3/ore

Lartësia e hedhjes 172 m

Furnizohen me ujë tre fshatra  Agim ,Kuc dhe Hingë dhe  rreth 20  fshatra të bashkisë Lushnje .

Linja kryesore e furnizimit me ujë është Ø 200mm celik

Gjatësia e kësaj linje është L=1000 ml  .

Depo Agim, dhe Kuc

1.Lloji dhe materiali i ndërtimit të depos =beton

2.Kapaciteti i depos është 100 m3


 Depo Hingë

1.Lloji dhe materiali i ndërtimit të depos =beton

2.Kapaciteti i depos 100 m3

Ujësjellësi Arrëz

Për këtë stacion nuk kemi të dhëna.

Pamje nga rrethimi dhe godina e stacionit të pompimit Gajdë

 

Pompa zhytëse  e vendosur në h=24m

Prurja 45 -90 l/sek

Fuqia e motorit  200 kë

Numri i rrotullimeve 1480 rrot/min

Prurja 280 m3/ore

Lartësia e hedhjes 172 m

Furnizohen me ujë tre fshatra  Agim ,Kuc dhe Hingë dhe  rreth 20  fshatra të bashkisë Lushnje .

Linja kryesore e furnizimit me ujë është Ø 200mm celik

Gjatësia e kësaj linje është L=1000 ml  .

Depo Agim, dhe Kuc

1.Lloji dhe materiali i ndërtimit të depos =beton

2.Kapaciteti i depos është 100 m3


Ujësjellësi Ciflik

Stacioni Ciflik është me pus cpim

NGA DEPO ME POMPË BËHET SHPËRNDARJA E UJIT .

Nga rezervuari 50m3 nëpërmjet një stacioni pompimi uji dërgohet drejtpërdrejt në rrjetin shpërndarës. Në stacionin e pompimit janë vendosur dy pompa centrifugale vertikale (njëra në punë dhe tjetra rezervë me karakteristikat e mëposhtme:

Q = 1.33 – 4.72 l/sek(80 – 283 l/min)

H = 148 – 78 m

Ndërtesa e stacionit të pompimit është në gjëndje të mirë pune, me mure prej tulle të suvatuara nga jashtë dhe brenda dhe e mbuluar me solete b/a.