PASURIA  E PALUJTËSHME SHTETËRORE

Bashkia Ura Vajgurore  ka të miratuar listën e pronave sipas njësive administrative  si më poshtë:

Njësia Administrative Qendër Urë 

Vendimi nr 720, datë  30.10.2007 ‘ Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të palujtëshme publike , shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Ura Vajgurore, të Qarkut të Beratit”.

Njësia Administrative Poshnje

Vendimi nr 563, datë  22.08.2012 ‘ Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të palujtëshme publike , shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Komunës Poshnjer, të Qarkut të Beratit”.

Njësia Administrative Kutalli

Vendimi nr 244, datë  06.03.2009 ‘ Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të palujtëshme publike , shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Komunës Kutalli, të Qarkut të Beratit”.

Njësia Administrative Cukalat

Vendimi nr 169, datë  13.02.2008 ‘ Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të palujtëshme publike , shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të njësisë së qeverisjes vendore,Komuna Cukalat  të Qarkut të Beratit”.