Ligji nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme” ka për qëllim rrespektimin e legjislacionit në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit si dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit.

Kontrolli i territorit dhe zbatimi i ligjshmërisë dhe standarteve teknike në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit kryhet nga:

Inspektoriati i mbrojtjes së territorit i njësisë vendore, Bashkia Ura Vajgurore.

Struktura ose organizimi  IVMT-së :

 1. Kryeinspektori
 2. Inspektorët.

IVMT-ja mbështetet nga policia e njësisë vendore ( policia bashkiake, policia e rendit )

DETYRAT E INSPEKTORIATIT:

 1. Vendos për përmbushjen e detyrimeve ligjore në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit.
 2. Vendos gjoba, sipas llojit të shkeljeve të dispozitave ligjore.
 3. Paraqet pranë organeve përkatëse kërkesën për heqje të licencës profesionale, personale ose të shoqërisë, në rast të ndërtimit të kundërligjshëm.
 4. Vendos pezullimin e punimeve / ndërtimeve.
 5. Vendos prishjen e ndërtimit të kundërligjshëm.
 6. Përgatit kallzim penal për veprat penale të konstatuara gjatë ushtrimit të kontrollit.
 7. I jep  informacion dhe/ose dokumentacionin e kërkuar Inspektoriatit Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit.
 8. Merr vendim zhdëmtimi në ngarkim të subjektit kundërvajtës për shpenzimet e prishjes së ndërtimit dhe të kthimit të truallit në gjendjen e mëparshme.
 9. Përgatit dhe i jep të dhëna statistikore Inspektoriatit Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit çdo tre muaj.

 

Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit është institucion, i specializuar në kontrollin e zbatimit të ligjshmërisë në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit:

 1. Ushtron përgjegjësitë e veta në nivel njësie vendore drejtpërdrejt dhe pa asnjë kufizim për ndërtimet / punimet.
 2. Kontrollon zbatimin e dispozitave të ligjit në fuqi nga Inspektoriati I Mbrojtjes së Terrirorit të njësisë në nivel të qeverisjes vendore

 

Ushtrimi i kontrollit nga IVMT –ja

Inspektoriati Vendor për Mbrojtjen e Territorit kryen inspektime me një grup inspektimi, i cili ka në përbërje jo më pak se dy inspektorë. Kryeinspektorët/ inspektorët kanë të drejtë të hyjnë dhe të ushtrojnë kontroll në mjediset ku kryhet ndërtimi. Ata identifikohen me dokument zyrtar. Subjekti që kontrollohet është i detyruar të lejojë kryerjen e kontrollit dhe të vendosë në dispozicion të grupit të kontrollit të gjithë dokumentacionin e kërkuar.

Gjendja e konstatuar gjatë kontrollit pasqyrohet në procesverbalin përkatës të konstatimit dhe nënshkruhet nga grupi i kontrollit dhe nga subjekti i kontrolluar ose përfaqësuesi i tij.

IVMT brenda 10 ditëve nga mbajtja e procesverbalit të konstatimit, nxjerr vendim për marrjen e masave përkatëse dhe dhënien e sanksioneve administrative, të cilat nënshkruhen nga kryeinspektori.

 

IVMT, për ushtrimin e përgjegjësive dhe detyrave të parashikuara në ligj, ka të drejtë:

 • Të kërkojë zbatimin e objektit në terren, sipas lejes së ndërtimit të dhënë nga autoriteti përkatës i planifikimit, si dhe të kontrollojnë dosjen me dokumentacionin teknik e ligjor të objektit,
 • Të kryej një apo më shumë kontrolle në të njëjtin objekt,
 • IVMT përfshin në kontroll:
  • Prishjen e një ndërtimi ekzistues,
  • Ndërtimin apo punimet për ndërtimin e një objekti të ri,
  • Rikonstruksionin e objektit,
  • Riparimin e objektit,
  • Infrastrukturën tokësore e nëntokësore
  • Punimet/ndërtimet që paraqesin rrezik shembjeje, me pasoja për jetën dhe shëndetin e njerëzve.

LEGJISLACIONI I ZBATUESHËM NË FUSHËN E NDËRTIMEVE

Ligji nr. 9780, datë 16.07.2007 “ Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, i ndryshuar.

VKM Nr. 408, datë 13.05.2015 “ Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit “, të ndryshuar.

VKM Nr. 231, datë 21.03.2017 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, të ndryshuar.

VKM Nr. 894, datë 4.11.2015 “ Për unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga Inspektoriati Kombëtar i Territorit dhe ai i Njësisë Vendore “.

Ligji nr. 8402, datë 10.9.1998 “ Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar.

Ligji nr.107/2014  “ Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit “, i ndryshuar me ligjin nr.73/2015.

VKB Nr. 63 datë 03.08.2016 “ Për shkeljet që përbëjnë kundërvajtje administrative dhe sanksionet përkatëse “.

Ligji nr. 107/2014 “ Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit “ i ndryshuar.

VKM Nr. 1096 datë 28.12.2015 “ Për miratimin e rregullave, kushteve e procedurave për përdorimin dhe menaxhimin e hapësirave publike”.

Udhëzim Nr. 1, datë 16.6.2011 “ Për disa ndryshime në Udhëaimin nr. 3, datë 15.2.2001 të Këshillit të Ministrave “ Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar.