Për objektet e prokuruara ose në proces prokurimi nga Bashkia Ura Vajgurore, lutemi referojuni Agjencisë së Prokurimeve Publike me adresë: https://www.app.gov.al/

Ligji i Prokurimit Publik i konsoliduar

Shiko


Regjister i realizimeve të prokurimeve publike Janar-Maj 2017

Shiko


Regjistri Realizimeve të Prokurimeve Publike 2016

Shiko


Rregjistri i parashikimeve te prokurimeve publike per vitin 2017

Shiko


Udhezim i Perdorimit per Rolin e Njesise se Prokurimit

Shiko


Udhezim i Perdorimit të KVO

Shiko


Udhezim per zhvillimin e Procedures Blerje te vogla ne SPE 14.04.2017

Shiko