Kodi Civil


Kodi i Punes


Kodi i procedures administrative azhurnuar 2016


Kushtetuta 2016


LIGJ 9632 Per Taksat Vendore i Ndryshuar


Ligj nr. 9887, datë 10.03.2008,


ligj nr.115, dt.31.7.2014 PER NDARJEN ADMINISTRATIVO TERRITORIALE TE NJESIVE TE QEVERISJES VENDORE NE RSH.


Ligj.Nr 9385 datë 4-5-2005 i perditesuar


Ligj7501, dt. 19.07.1991 Per Token


Ligji 152 2013 30.05.2013 me ndryshimet


Ligji 8561 Per Shpronesimet


Ligji 9131 Per rregullat e etikes ne administraten publike


Ligji për Arkivat


Ligji Për Koncesionet dhe Partneriteti Publik Privat


Ligji për njoftimin dhe konsultimin publik


Ligji per te drejten e informimit


LIGJI 139 2015 PER VETEQEVERISJEN VENDORE


ligji nr 9887 date 10/03/2008 i ndryshuar me nr 48 2012 per mbrojtjen


Ligji Nr. 9643 datë 20.11.2006 Prokurimit Publik


Per planifikimin dhe zhvillimin e territorit i perditesuar


Rregullore e Bashkise Ura Vajgurore 2016


Vendim i KM_608 05.09.2012


VKM nr.433 dt 8.6.2016


VKM nr.510 date10.06.2015 Per miratimin e procedurave per transferimin e te drejtave dhe detyrimeve.