Dokumentacioni që duhet për kërkesat për pajisjen me leje për muzikë live
1. Çertifikatë pronësie ose kontratë qeraje e noterizuar;
2. Vërtetim që është subjekt i regjistruar pranë Bashkisë;
3. Vërtetim për shlyerjen e taksave;
4. Dokumentacion që tregon të dhënat për fuqinë e zhurmës që lëshojnë të gjitha pajisjet e teknologjitë që do të përdoren , që garantojnë respektimin e niveleve të zhurmës;