Ndarja 1 .Te dhenat e Kordinatorit per Njoftim dhe Konsultim Publik
 1. Emri dhe Mbiemri i Kordinatorit
 2. Adresa postare dhe elektronike
 3. Orari i punes
Ndarja 2.Plani vjetor per procesin e vendimarrjes ne pjesmarrje
 1. Palët qe do te konsultohen
 2. Menyrat e konsultimit
 3. Afatet
 4. Struktura pergjegjese
Ndarja 3.Akte per te cilat eshte e detyrueshme zhvillimi i konsultave publike
 1. Lista e akteve per te cilat eshte e detyrueshme zhvillimi i konsultave publike
 2. Informacionet e dhena ne pergjigje te kerkesave per informim
 3. Perditesim i regjistrit
Ndarja4 .Dispozita te brendshme rregullatore per keshillimin me publikun
 1. Procedura ,afate si dhe menyra e organizimit per cdo forem apo lloj konsultimi publik
 2. Struktura pergjegjese per aktet e detyrueshme per konsultim
Ndarja 5.Njoftimi per marrjen e Nismes Vendimarrese me Pjesmarrje
 1. Projekt Relacion Shpjegues dhe dokumente shoqerues te tij
 2. Arsye te nevojshme per nxjerrjen e projekt aktit si dhe ndikimi qe ai do te kete
 3. Afatet vendi dhe menyra me te cilat palet e interesuara paraqesin ose dergojne rekomandimet e tyre
 4. Adresa e Kontaktit te Kordinatorit per Njoftimin dhe Konsultimin Publik te Bashkise ose struktures pergjegjese per mbledhjen e rekomandimeve e komenteve per projekt aktin
 5. Vendi dhe data e organizimit te takimit publik ne rastet kur bashkia vendos per organizimin e tij
Ndarja 6.Procedura e Marrjes dhe Shqyrtimit te komenteve dhe rekomandimeve
 1. Adresa Postare dhe Elektronike per dergimin e komenteve dhe rekomandimeve
 2. Afatet per Dergimin e Komenteve dhe Rekomandimeve
 3. Menyra e mbajtjes se Procesverbalit dhe Regjistrimit te takimit publik per takimet publike
 4. Menyra e trajtimit te komenteve dhe rekomandimeve
 5. Menyra e dhenies se arsyeve per mospranimin e komenteve dhe rekomandimeve
Ndarja 7.Procedura qe duhen ndjekur per te bere nje ankimim ne lidhje me konsultimin publik
 1. Subjekti ku mund te behet ankesa (Komisioneri per te drejten e informimit dhe mbrojtjes se te dhenave ,Keshilli Bashkiak ,Kryetari i Bashkise)
 2. Adresa Postare dhe Elektronike per dergimin e ankeses
 3. Procedurat per te bere nje ankese ne lidhje me keshillimin me publikun
 4. Struktura pergjegjese ne nivel bashkie qe shqyrton dhe regjistron ankesen
Ndarja 8.Raporti Vjetor per Trasparencen ne Procesin e Vendimarrjes
 1. Numri i akteve te miratuara nga organet e bashkise me konsultim publik gjate nje viti
 2. Numri i pergjithshem i komenteve dhe rekomandimeve te marra nga palet e interesuara
 3. Numri i rekomandimeve dhe komenteve te pranuara dhe te refuzuara gjate procesit te vendimarrjes
 4. Numrin e takimeve publike te organizuara
Ndarja 9.Iniciativa Qytetare.
 1. Menyra dhe forma e paraqitjes se iniciatives qytetare
 2. Procedura te shqyrtimit dhe miratimit te iniciatives qytetare
 3. Adresa postare dhe elektronike per depozitimin e iniciatives qytetare
 4. Menyrat e kthimit te pergjigjeve per mosmiratimin e iniciatives qytetare