Dokumentacioni

Dokumentat per to paraqitur :

  1. Numrin Unik te Identifikimit te Subjektit leshuar nga QKR-ja (NIPT-i)
  2. Esktraktin e Regjisttirnit te leshuar nga QKR-ja
  3. Dokumentin e identifikimit te perfaqesuesit ligjor te subjektit te biznesit.
  4. Certifikaten familjare te perfaqesuesit ligjor te subjektit te biznesit (pronarit)
  5. Nje fotografi pasaporte (4×4)
  6. Librezen e taksave dhe tarifave te familjes (te mos kete detyrime te papaguara)
  7. Librezen e ujit te pijshem
  8. Dokumentat e pronesise/kontraten e qerase te objektit ku ushtroni aktivitet
  9. Leja e qarkullimit te automjetit (ne rast se personi disponon automjet)