Ndarja 1.Organizimi Administrativo Territorial i Bashkise Dimal ,Misioni dhe Funksionet.
 1. Njesia Administrative Territoriale ,Njesite Administrative dhe Fshatra
 2.  Te Drejtat ,Përgjegjësite dhe Misioni i Bashkisë
 3. Funksionet e Bashkisë Dimal sipas fushave 
Ndarja 2.Organi perfaqësues i Bashkisë Dimal dhe Këshilli Bashkiak
 1. Këshilli Bashkiak Dimal
 2. Përberja dhe Struktura
 3. Detyra dhe Kompetenca
 4. Rregullore e Këshillit të Bashkisë Dimal
Ndarja 3. Organi përfaqësues i Bashkisë Dimal dhe Këshilli Bashkiak(vendimarrja dhe informacioni publik)
 1.  Kalendari i Mbledhjeve së Bashkisë Dimal
 2.  Njoftimet per Mbledhjen e Këshillit tëBashkisë Dimal
 3.  Rendi i Dites së Mbledhjes së Keshillit Bashkiak
 4.  Projekt Vendime ne proces shqyrtimi nga Keshilli Bashkiak Dimal
 5.  Procesverbale te mbledhjeve se Keshillit Bashkiak Dimal.
 6.  Vendime te Keshillit Bashkiak Urdheresa apo Urdhera me karakter normativ
Ndarja 4.Organi ekzekutiv(Kryetari i Bashkise-Informacione Publike)
 1. Procedura te zgjedhjes
 2. Detyrat dhe Kompetencat
 3. Te dhenat per arsimin ,paga kualifikime etj
 4. Vendime ,Urdhëresa dhe Urdhëra me karakter normativ
 5. Orari i pritjes së qytetarëve
 6. Adresë postare /elektronike /media sociale
Ndarja 5.Administrata e Bashkisë
 1. Struktura Organizative dhe numri i punjonjesve ne Bashkine Dimal
 2. Rregullore e Organizimit dhe Funksionimit te Administrates
 3. Struktura e Pagave ne Bashkine Dimal
 4. Orari i punes ne Bashkine Dimal
 5. Kalendari i festave zyrtare
 6. Detyrat e e Administrates se njesive sdministrative
 7. Organizimi dhe Funksionimi i njesive /kryetareve te fshatit
 8. Njoftime per vende te lira pune dhe Procedura Rekrutimi
 9. Adresa postare dhe e lektronike te zyrave ,njesive administrative ne varesi te Bashkise Dimal
 10. Drejtuesit e Zyrave ,njesive administrative dhe njesive te varesise
 11. Kode ,Rregullore ,Udhezime
Ndarja 6.Mekanizmi i Monitorimit dhe Kontrollit bën publike:
 1. Karta e Auditimit te Brendshem
 2. Kodi Etik per Audituesin e Brendshem
 3. Plani Strategjik dhe Vjetor i njesise se Auditimit te Brendshem
 4. Raporte te Auditimit te Brendshem ne Bashki
 5. Raporte perfundimtare te kontrollit te jashtem (KLSH)
 6. Plan veprimi per zbatimin e Rekomandimeve te lena ne perfundim te autiteve te brendshme apo te jashtme
 7. Te Drejtat dhe Pergjegjesite e Auditit te Brendshem
Ndarja 7.Kërkesa ,Ankesa , Sinjalizime dhe Vërejtje qe lidhen me veprimet apo mosveprimet e organeve të administratës.
 1. Procedurat e berjes se kerkeses ,ankeses ,verejtjes dhe sinjalizimeve ndaj organeve te Bashkise Dimal
 2. Rregullore e Brendshme per proceduren e shqyrtimit ,hetimit administrativ ,sinjalizimit dhe mekanizmave te mbrojtjes
 3. Njesia pergjegjese qe regjistron ,heton,administrativisht dhe shqyrton sinjalizime
 4. Adresa Postare dhe elektronike per ankesat ,kerkesat ,sinjalizimet apo verejtjet
 5. Afatet dhe menyrat e kthimit te pergjigjes ne lidhje me kerkesat ,ankesat apo verejtjet
Ndarja 8. Statistikat Vendore përfshijnë bërjen publike të:
 1. Kalendari i Publikimeve te Statistikave Vendore te Bashkise Dimal
 2. Statistikat Vendore me te dhena te Bashkise Dimal si dhe te ndara sipas gjinise
 3. Struktura Pergjegjese ne Bashki per mbledhjen e perpunimin e te dhenave