1-Ligji  Nr . 10465 datë  29.09.2011 “ Për  Sherbimin  Veterinar  në Republikën  e   Shqipërisë”

2-Akti Normativ  Nr 4 datë 16.08.2012 “Për  Përcaktimin e Regullave  për therjen  e kafshëve  dhe tregëtimin e mishit të tyre

3-  VKM nr 230 datë  20.03.2013 “Për  përcaktimin e funksioneve , detyrave  specifike  dhe standarteve të shërbimit veterinar  të qeverisjes vendore”