ARSIMI I LARTE :
 • Fakultei i Drejtesise, Universiteti Tirane ( me shkeputje nga puna viti akademik 1996-2000).
 • Fakulteti Ekonomik, Universiteti Tirane, Dega Finance, (pa shkeputje nga puna sistemi i korespodences , diplomuar me 2010).

Studime Pasuniversitare:

 • MBA ( Master ne Administrim Biznes ), prane Fakultetit Ekonomik Universiteti Tirane ( aktualisht).

PERVOJA NE PUNE:

A) Me kohe te plote

 • Dhjetor 2014 Qershor 2015: Keshilltare i Ministrit te Shtetit per Marredheniet me Parlamentin.
 • Dhjetor 2009 Dhjetor 2014: Avokat i Shtetit per Ceshtje te Ministrise se Jashtme, dhe Ministrise se Financave, prane Avokatures se Shtetit, Ministria e Drejtesise , Tirane.
 • Gusht 2008 – Dhjetor 2009 AVOKAT,
 • Zyra e Avokatise: Juliana Memaj

Adresa: Rruga Pjeter Budi, Pallati i ri perballe Partise Agrare, Kati I, Tirane

 • Shtator 2007 – Gusht 2008 : Drejtore ne Drejtorine Juridike dhe Burimeve Njerezore , Bashkia Ure Vajgurore.
 • 9.11. 2006 – Shtator 2007: AVOKAT,Studio Ligjore“Viktor Ikonomi” Adresa: Rr” Luigj gurkuqi”, Pall “ Albsig, Kati I, Tirane“,
 • 1.12. 2005 – 8.11. 2006 : Juriste Prokurimesh , Drejtoria e Investim Prokurimeve prane Drejtorise se Pergjithshme te Postave, Tirane .
 • 25.03.2005 – 1.12.2005 : Drejtoreshe e Drejtorise Juridike, prane Drejtorise se Pergjithshme te Postave, Tirane.
 • 19.12.2004 – 25.03.2005- Keshilltar Juridik i Drejtorit te Pergjithshem te Postave, Tirane
 • 09.09.2004 – 19.12.2004 – Inspektor per Ceshtjet e Administrates publike , ne njesine Antikorrupsion, prane Ministrit te Shtetit, Keshilli i Ministrave, Tirane.
 • 10.08.2004 – 09.09.2004 – Juriste e Kabinetit prane Drejtorise se Pergjithshme te Postave , Tirane.
 • 23.01.2001 – 09.08.2004 –: Inspektor prane Zyres Juridike , Prefekti i Qarkut Berat
 • 13.08. 2000 – 23.01.2001 – Juriste prane Bashkise Ure Vajgurore,

B) Specialist i Jashtem

 • Shtator 2008 – Dhjetor 2010 , Specialist prokurimesh prane Drejtorise se Bordit te Kullimit Berat.
 • Qershor 2007 – Dhjetor 2010: Keshilltar Ligjor i Kryetarit te Komunes Otllak, Qarku Berat.
 • Dhjetor 2007 e ne vazhdim: Konsulent Ligjor, Komuna Cukalat.
 • Dhjetor 2011 e ne vazhdim: Konsulent Ligjor, Komuna Lumas
 • Janar 2005 e ne vazhdim Jurist i jashtem prane Ujesjellesit sh.a Ure Vajguore.
 • Viti 2003 -2004 : Keshilltar Ligjor i Drejtorise Rajonale te Ujrave Berat.
 • Viti 2002 : Keshilltar Ligjor i Komandantit te Repartit Ushtarak 4030, Kucove.
 • Shtator 2007 -2009: Keshilltar Ligjor Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional nr. 4 Tirane.

C ) Pjesemarrje ne borde

 • Prill 2007 – Gusht 2008 : Anetar i KRRT-se Bashkia Ure Vajgurore.
 • Prill 2007 – Dhjetor 2010 Anetar i KRRT-se Komuna Otllak.
 • Maj 2007 – Dhjetor 2010: Anetar i Bordit Drejtues Qendra Shendetesore Ura Vajgurore, Berat.
 • Viti 2004- 2006 : Anetar i inspektoratit te Ulet te Deklarimit te Pasurive Posta Shqiptare sh.a.

D)Pjesemarrje ne seminare trajnuese 

 • Seminar Trajnues organizuar nga USAID – Ligji per Prokurimin Publik
 • Seminar trajnues Varshave , Poloni, “ Inernal Postal Market “ .
 • Seminar trajnues Paris France, organizuar nga Europian and international Postal Prospective Group, “ Coming East Going West , Postal Market 2020”.
 • Seminar trajnues organizuar nga MPVD, “Per crregjistrimin e te vdekurve nga Regjistrat e Gjendjes Civile”
 • Seminar Trajnues organizuar nga Avokati i Popullit “ Kodi i Procedures Administrative ne RSh “
 • Seminar trajnues organizuar nga Ministria e Punes dhe Ceshtjeve Socile “ Kodi i Punes ne RSH “.
 • Seminar trajnues organizuar nga MPVD “ Mbi sistemin e taksave vendore “…etj.


KUALIFIKIME TE TJERA

 • Kam marre Titullin “Avokat I shtetit”.
 • Certifikate Pjesmarrje ne Procesin perzgjedhes dhe kurset e trajnimit per Avokatet e Shtetit ne periudhen Prill – Korrik 2010.
 • Certifikate e ushtrimit te profesionit te avokatit leshuar me date 30.09.2006, License 3043.
 • Certifikate nga Euralius ne lidhje me kontratat nderkombetare.29.06.2011.
 • b) Njohuri Kompjuterike ( certificate dt 1.10.2002 )
  c) Gjuhet e huaja
 • Njohuri shume te mira te guhes angleze ( certificate ).
 • Njohuri fillestare te Gjuhes Italiane.